آشنایی با دیابت و پیشگیری از آن

آموزش های لازم برای بیماران و همراهان آنها در طول درمان و پس از ترخیص