واحد توسعه تحقیقات بالینی

مسئول واحد

خانم دکتر بهناز کریمی

کارشناس واحد

خانم مریم بهزادی

معرفی و رسالت واحد توسعه تحقیقات بالینی

واحد توسعه آموزش پزشکی با ریاست معاون آموزشی مرکز و با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه به منظور پیشبرد اهداف ارتقاء کیفیت آموزش دانشگاه در دانشکده تشکیل شده است.

هدف کلی دفتر توسعه آموزش در راستای تحقق اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، نظارت و ارزشیابی جهت ارتقا کیفیت آموزش بالینی از طریق موارد زیر است:

ارزشیابی کیفیت آموزش در حیطه های برنامه، اعضای هیات علمی و فراگیران

نظارت بر فعالیت ها و برنامه های آموزشی

نیازسنجی وسیاست گزاری آموزش اعضای هیئت علمی و فراگیران

هدایت اعضای هیات علمی بسوی استفاده از روش های نوین آموزش

جلب مشارکت دانشجویان مستعد و علاقه مند جهت همکاری

لینک های منابع آموزشی و تحقیقاتی

مجله‌ی ایرانی آموزش در علوم پزشکی

 

http://ijme.mui.ac.ir

مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی

https://sdmejournal.com/en/index.html

مجله آموزش پزشکی

 

http://www.sbmu.ac.ir/Pages/Default.aspx

فصلنامه راهبردهای آموزش

 

http://edcbmj.ir

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه کرمانشاه (EDC)

https://edc.kums.ac.ir

استعدادهای درخشان

 

https://et.kums.ac.ir

دانش پژوهی آموزشی

 

http://meded.behdasht.gov.ir/UIL/faPage.htm

سامانه مدیریت یادگیری الکترونیک (lms)

http://lms.kums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

 

http://vums.ac.ir

کمیته آموزش Education

اعضای کمیته آموزش Education

دکترخسرو فرهادی
(متخصصی بیهوشی – ریاست مرکز)

دکتر بهناز کریمی
(متخصص بیهوشی – دبیر کمیته)

دکتر علی غلامی
(متخصص بیهوشی)

دکتر محمدرضا فرنیا
(متخصص طب اورژانس)

دکتر برضا رضایی
(متخصص طب اورژانس)

دکتر سیدرضا باقری
(متخصص جراحی مغزواعصاب)

دکتر کیخسرو مردانپور
(متخصص ارتوپدی)

دکتر مازیار ملک زاده
(متخصص ارتوپدی)

دکتر علی ماوائیان
(متخصص ارتوپدی)

دکتر مظفر ازنب
(فوق تخصص انکولوژی)

دکتر علی دارابی
(متخصص جراحی عمومی)

دکتر بهاره باغچی
(متخصص طب اورژانس)

محمود فخری
(کارشناس ارشد اتاق عمل – مدیریت مرکز)

مریم بهزادی
(سوپروایزر آموزشی)

کمیته ارزشیابی

نقش واهمیت ارزشیابی در فرایند اصلاح و رشد نظام های آموزش عالی و ایجاد ارتباط نزدیک با دستاوردهای علمی برکسی پوشیده نیست. ایجاد نظام ارزشیابی کیفیت آموزش ، ابزاری را برای دانـشگـاه فـراهـم می سازد تا به وسیـله آن فعالیت های خود را مورد بازنگری قرار دهد . نقاط قوت و ضعف را معین کند وگزینه های مناسب را برای اصلاح خود انتخاب نماید. میزان توجه دانشگاه به فرایند ارزشیابی بیانگر خواست سازمان نسبت به بهبود فرایند های جاری آموزشی و رفع کاستی های موجود است. ارزشیابی ابزاری برای درک ارزش پدیده ها و قضاوت در مورد آنهاست و دانش خاص مربوط به یک موقعیت ویژه را تولید کرده و به ایجاد دانشی تعمیم پذیر نمی انجامد.

از ملزومات وجود فرایند ارزشیابی دقیق – عینی ، مستقل و مطلوب ، دستیابی به منابع علمی وطراحی فرایند براساس مستندات علمی است .ارزشیابی عبارت است از جمع آوری سیستماتیک داده ها، تجزیه و تحلیل و بکارگیری اطلاعات که منجر به قضاوت ها و توصیه های ناظر به کیفیت می شود.

عوامل متعددی بر انتخاب رویکردها و روش ها مؤثر است از جمله هدف از ارزشیابی ، نظر صاحبان فرایند ، میزان هزینه، تعداد افراد ، برنامه ها و فرایند های تحت ارزشیابی . مسیر دستیابی به نتایج و داده ها همانند پژوهش های علمی عینی و دقیق است اما این نتایج قابل انتشار نیست و بالاترین دستاورد آن به کار گیری نتایج برای تغییر و ارتقاء محیط است. عدم استفاده از این نتایج ما را به شرایط بدتر از زمانی که هنوز ارزشیابی را آغاز نکردیم می برد چرا که این فرایند هزینه بر است و اگر صاحبان فرایند فواید و اصلاحات منتج از ارزشیابی را نبینند نمی توان آن ها را برای اجرای مجدد راضی نمود و توجیهی برای بودجه های صرف شده بیان کرد.

فلسفه ارزشیابی بهبود و ارتقاء فرایندها است اما خود ارزشیابی نیز می بایست مورد نظارت و قضاوت قرار گیرد. فرا ارزشیابی یــا ارزشیابی ارزشیابی ها و ارزشیابی کننده ها تلاشی برای کاهش سوگیری و افزایش دقت وعینیت نتایج است . در فرا ارزشیابی مفید بودن، هزینه اثر بخشی و کفایت تکنیکی فرایندهای انجام شده ی ارزشیابی با روش سستیماتیک بررسی می گردد و نتایج آن توسط صاحبان فرایند بررسی شده و در مورد اعتبار ارزشیابی، ادامه برنامه ، تغییر فرایند ، تصمیم گیری و قضاوت می شود.

نظر به اینکه واحد ارزشیابی از ارکان اصلی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی است ، مهمترین وظیفه این واحد تدوین ساختارهای ارزشیابی در دانشگاه واجرای قوی برنامه فرا ارزشیابی می باشد و این مهم با توجه به نیازهای دانشگاه ، شرح وظایف اساتید، گروه های آموزشی و مؤسسات تحقیقاتی انجام خواهد شد. وظیفه خطیر این واحد است تا نسبت به پیش زمینه های ذهنی منفی که نسبت به ارزشیابی وجود دارد مقابله نـموده و بـا ارائه برنامه های مناسب و نو شرایط بهتری را ایجاد نماید.

اهداف :

ارزشیابی اساتید

ارزشیابی برنامه های آموزشی

آموزش ارزشیابی اساتید

نظارت بر اجزایی از فرایند ارزشیابی که در گروه ها و دانشکده ها صورت می گیرد

نظارت بر فرایند ارزشیابی دانشجو و بررسی نتایج تحلیل سؤالات به منظور تضمین حداقل کیفیت برای امتحانات

فرهنگ سازی برای استفاده از روش های جدید ارزشیابی اساتید

فرهنگ سازی برای استفاده از روش های نوین ارزشیابی برنامه

آگاه سازی اساتید و اعضاء هیأت علمی از جایگاه و اهمیت ارزشیابی (تهیه پمفلت و کارگاه آموزشی)

مبادله اطلاعات با سایر دانشگاه هایی که در مورد ارزشیابی آموزشی فعالیت نموده اند

همکاری با سایر مراکز برای تعیین راهکارهایی به منظور حل مشکلات شناسایی شده

اعضای کمیته ارزشیابی

دکترخسرو فرهادی
(متخصصی بیهوشی – ریاست مرکز)

دکتر بهناز کریمی
(متخصص بیهوشی – دبیر کمیته)

دکتر علی غلامی
(متخصص بیهوشی)

دکتر مظفر ازنب
(فوق تخصص انکولوژی)

دکتر محمد باقر حیدری
(فوق تخصص ترمیمی)

دکتر بهزاد همت پور
(متخصص بیهوشی)

محمود فخری
(کارشناس ارشد اتاق عمل – مدیریت مرکز)

مریم بهزادی
(سوپروایزر آموزشی)

کمیته برنامه ریزی آموزشی

مهم ترین وظایف کمیته برنامه ریزی آموزش به شرح زیر است:
نظارت و مشارکت در تهیه برنامه های آموزشی

نیازسنجی و بازنگری برنامه های آموزشی

ایجاد انگیزه و نگرش جهت مشارکت هرچه بیشتر اعضای هیات علمی در تهیه طرح درس و طرح دوره از طریق نیاز سنجی شرکت در کارگاههای مرتبط

نظارت در بازخورد اقدامات اصالحی پس از بازنگری برنامه های آموزشی

ارائه مشاوره های علمی در زمینه تدوین طرح درس

آموزش اصول طراحی طرح درس و طرح دوره به اساتید

توانمند نمودن اعضای هیات علمی در زمینه های مرتبط با واحد برنامه ریزی آموزشی

پیگیری تکمیل طرح درس توسط اساتید و بازخورد نتایج به صورت محرمانه

تهیه و تدوین طرح دوره گروههای آموزشی بالینی شامل کارآموزان و کارورزان و دستیاران

اعضای کمیته برنامه ریزی آموزشی

دکترخسرو فرهادی
(متخصصی بیهوشی – ریاست مرکز)

دکتر بهناز کریمی
(متخصص بیهوشی – دبیر کمیته)

دکتر سیدرضا باقری
(متخصص جراحی مغزواعصاب)

دکتر علی ماوائیان
(متخصص ارتوپدی)

دکتر بهاره باغچی
(متخصص طب اورژانس)

محمود فخری
(کارشناس ارشد اتاق عمل – مدیریت مرکز)

صبا کریمی
(کارشناس ارشد پرستاری)

کمیته پژوهش در آموزش


اولویت های پژوهش در آموزش

1-روشهای نوین آموزش بر یادگیری دانشجویان

2-بررسی کیفیت آموزش مجازی بر یادگیری دانشجویان

3-بررسی و ارزیابی شیوه آموزش اساتید و تاثیر آن در میزان یادگیری

4-ارزشیابی کیفیت آموزشی در گروههای آموزشی بالینی

5-مهارت های ارتباطی و حرفه ای در ارتباط با بیماران

6-بررسی عوامل بازدارنده تحقق اهداف آموزشی از دیدگاه دانشجویان

7-نقاط قوت و ضعف آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان در زمان کرونا

8-تاثیر آموزش مجازی مهارت های عملی در آموزش پزشکی

9-اخلاق حرفه ای اساتید و دانشجویان در آموزش پزشکی

10-چالش ها و مشکلات اعضای هیئت علمی در آموزش پزشکی

اعضای کمیته پژوهش در آموزش

دکترخسرو فرهادی
(متخصصی بیهوشی – ریاست مرکز)

دکتر بهناز کریمی
(متخصص بیهوشی – دبیر کمیته)

دکتر ایران چنیده
(متخصص جراحی مغزواعصاب)

دکتر علی دارابی
(متخصص جراحی عمومی)

محمود فخری
(کارشناس ارشد اتاق عمل – مدیریت مرکز)

صبا کریمی
(کارشناس ارشد پرستاری)