مراقبت در عفونت بعد از شیمی درمانی

آموزش های لازم برای بیماران و همراهان آنها در طول درمان و پس از ترخیص