شکستگی های مچ پا انگشتان و کف پا

آموزش های لازم برای بیماران و همراهان آنها در طول درمان و پس از ترخیص