شماره تلفن ها

ردیفنام بخشمسئولپرسنلشماره های داخلیشماره های مستقیم
1مدیریتمحمود فخری (مدیر)تورج سپهردار (مسئول دفتر مدیریت)20035386459
2فناوری اطلاعاتمهندس محسن خاطری (مسئول واحد)مهندس مهدی غریب (کارشناس سخت افزار)
مهندس یزدان خوش چهره (کارشناس نرم افزار)
مهندس محمد قیاسی (کارشناس HIS)
45935864975