سینوس پیلونیدال ( کیسه مویی)

آموزش های لازم برای بیماران و همراهان آنها در طول درمان و پس از ترخیص