جلسه تیم مدیریت آموزشی مرکز با گروه ارتوپدی

جلسه تیم مدیریت آموزشی مرکز با گروه ارتوپدی در تاریخ 1401/3/31 جهت بررسی مشکلات و ارائه راهکارها برکزار گردید.