جلسه دفاع پایان نامه دکتر محمدعلی بحری

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر محمدعلی بحری دستیار گروه ارتوپدی در تاریخ 1401/3/29 با حضور اساتید گروه ارتوپدی برگزار گردید.