برگزاری جلسه تیم مدیریت آموزشی و گروه طب اورژانس

جلسه تیم مدیریت آموزشی مرکز و گروه طب اورژانس جهت بررسی مشکلات گروه و ارائه راهکارها در تاریخ 1401/4/4 برگزار شد.