برگزاری جلسه تیم مدیریت آموزشی و گروه جراحی فک و صورت

جلسه تیم مدیریت آموزشی مرکز و گروه جراحی فک و صورت در تاریخ 1401/4/6 جهت بررسی مشکلات گروه و ارائه راهکارها برگزار گردید.