برگزاری جلسه تیم مدیریت آموزشی مرکز و گروه بیهوشی

جلسه تیم مدیریت آموزشی مرکز و گروه بیهوشی در تاریخ 1401/4/28 جهت بررسی مشکلات گروه بیهوشی و ارائه راهکارها برگزار گردید.