تهوع و استفراغ در شیمی درمانی

آموزش های لازم برای بیماران و همراهان آنها در طول درمان و پس از ترخیص