برگزاری کنفرانس مشترک گروه جراحی مغز و اعصاب و گروه بیهوشی

کنفرانس مشترک گروه جراحی مغز و اعصاب و گروه بیهوشی در تاریخ 1401/4/6 برگزار گردید.