برگزاری کارگاه EBM

کارگاه آموزشی EBM در راستای توانمندسازی اعضای هیئت علمی و فراگیران پزشکی و سنجه های اعتباربخشی در تاریخ 1401/4/2 در معاونت آموزشی مرکز برگزار گردید.