برگزاری جلسه تیم مدیریت آموزشی و گروه جراحی مغز و اعصاب

جلسه تیم مدیریت اموزشی مرکز و گروه جراحی مغز و اعصاب جهت بررسی مشکلات گروه و ارائه راهکارها در تاریخ 1401/4/9 برگزار گردید.