برگزاری آزمون PMP و OSCE دستیاران گروه ارتوپدی در تاریخ 1401/2/21