برگزاری آزمون کتبی دستیاران ارتوپدی

آزمون کتبی دستیاران گروه ارتوپدی جهت آمادگی دستیاران جهت آزمون ارتقا در تاریخ 140/2/22 در معاونت آموزشی مرکز برگزار کردید.