محتوای آموزشی پرستاران

پرستاران، بهیاران، کارشناسان پیراپزشکی و درمانی می توانند آخرین مستندات تخصصی مربوط به حوزه کاری خود شامل دستورالعمل های و بخشنامه های بیمارستانی، استانداردها و بروشورهای آموزشی را در این بخش مشاهده و دریافت کنند.