واحد آموزش به بیمار و ارتقای سلامت مرکز

واحد آموزش به بیمار و ارتقای سلامت مرکز از سال 1395 با هدف افزایش آگاهی بیماران از مشکل بوجود آمده و درمانها و عوارض پیش رو و کاهش مدت زمان بستری و ارتقا سطح سلامت بیماران افتتاح  و مشغول خدمت رسانی به بیماران و همراهان مراجعه کننده به بیمارستان گردید. در این مرکز کلیه آموزشهای لازم از بدو ورود, حین بستری و زمان ترخیص (طبق دستورالعمل smart- ترخیص ایمن)  به بیماران و همراهان آنان به صورت چهره به چهره توسط پرستاران , پزشک معالجه کننده و فراگیران گروههای پزشکی ارائه می گردد. همچنین کلاس های آموزشی گروهی جهت بیماران و همراهان در خصوص تغذیه در بیماران شیمی درمانی, بیماران بستری در بخشهای ویژه و بیماران مبتلا به دیابت برگزار می گردد. پمفلتها و بروشورهای آموزشی موجود در مرکز جهت مطالعه در اختیار بیماران و همراهان قرار داده می شود. همچنین بیماران محترم می توانند با مراجعه به وبسایت مرکز از مطالب آموزشی موجود ( فیلم ها و پمفلتها ) استفاده نمایند. 

مسئول واحد

اکرم سورنی – کارشناس پرستاری

(سوپروایزر آموزش سلامت)

سیاست های آموزش به بیماران

سیاست های آموزش به بیماران بر اساس نیازسنجی از روسای بخش ها ،سرپرستاران،پرسنل بخش ها وبیماران وهمراهان حین پذیرش،بستری و پس ازترخیص برنامه ریزی می گردد.

نیاز سنجی آموزشی بیماران


نظر به اینکه اساسی ترین گام در تدوین و اجرای برنامه های آموزشی ،اجرای صحیح فرآیند نیازسنجی می باشد،نیاز سنجی بیماران بر مبنای روزانه توسط مسئول آموزش به بیمار بخش وپرستاران بخش در فرم ارزیابی اولیه بیماران ثبت می گردد.


اولویت بندی برنامه های آموزشی
پس از انجام نیاز سنجی ،اولویت بندی برنامه آموزش به بیمار توسط کارگروه آموزش به بیمار تعیین می گردد.
هربخش دارای کارگروه آموزش به بیمار می باشد.(شامل مدیر خدمات پرستاری ، سوپروایزرآموزشی , سوپروایزر آموزش به بیمار ، رئیس بخش, سرپرستار و مسئول آموزش به بیماربخش ) که راهبردهای آموزش به بیماران وهمراهان را پیگیری می نمایند.

تعیین شیوه های آموزشی
• آموزش های چهره به چهره (توسط پرستار/ پزشک معالج/ دستیار مربوطه)
• تحویل پمفلت های آموزشی
• پوستر
• برگزاری ایستگاههای سلامت وکنترل فشارخون وقند خون مراجعین، آموزش در زمینه های دیابت ، فشارخون، سرطان و ارائه پمفلت های مربوطه به مراجعین
• برگزاری دوره های آموزشی مختص بیماران آنکولوژی, بیماران دیابتی و همراهان بخش های مراقبت های ویژه و آموزش تغذیه به طور جداگانه طبق برنامه ریزی و با هماهنگی مسئول درمانگاه دیابت و واحد تغذیه، که به مسئولین بخش ها ابلاغ شده است و توسط سوپروایزر آموزش به بیمار پی گیری می گردد.
• آموزش مجازی

ارائه آموزش به بیماران و همراهان
• کلیه بیماران در بدو ورود بر اساس سطح دانش خود, توسط پرستار پذیرش کننده بر اساس حداقل های تعیین شده,آموزش های بدو ورود را که شامل مقررات بخش ،منشورحقوق بیمار،آشنایی با بخش ، کنترل تخت ، بهداشت فردی وتفکیک زباله وبهداشت , کووید19( پیشگیری از ابتلا و مراقبتهای لازم) و… را دریافت نموده که درفرم گزارش پرستاری و فرم ارزیابی اولیه بیمار ثبت می گردد.
• نیازآموزشی کلیه بیماران در بدو بستری براساس حداقل های تعیین شده تدوین و توسط پرستار مربوطه آموزش داده شده ودر گزارش پرستاری ثبت می گردد.
• در بدو ورود بیمار توسط پزشک معالج/ دستیار مربوطه ویزیت شده و آموزشهای لازم و اطلاعات اولیه را دریافت می نماید.
• کلیه بیماران درطی بستری بر اساس نیازسنجی صورت گرفته آموزش های مرتبط باشیوه درمان ومراقبت را از پرستار خود وپزشک معالج و دستیاران مربوطه دریافت می نمایند, آموزشهای داده شده درگزارش پرستاری ثبت می شود. آموزش های خودمراقبتی بیماران براساس فرم ارزیابی اولیه بیمار درطول بستری توسط پرستار پیگیری شده ودر فرم گزارش پرستاری ثبت می گردد. علاوه بر پرستار و پزشک, کلیه کارکنان بخش موظف به ارائه آموزش به بیماران در کلیه شیفت ها می باشند .
• کلیه بیماران /همراهان هنگام ترخیص طبق پروتکل اسمارت ( ترخیص ایمن),آموزش های مرتبط با خودمراقبتی را توسط پزشک معالج/ دستیار / پرستار دریافت نموده که درفرم آموزش به بیمار حین ترخیص ثبت می شود , یک برگ از فرم آموزش ترخیص در پرونده نگهداری و یک برگ به بیمار ارائه می شود.
• فرایند آموزش به بیماران و همراهان در واحدها توسط مسئول آموزش بیمار هر بخش پیگیری و کنترل می شود.

ارزیابی اثر بخشی آموزش به بیمار
• ارزیابی اثر بخشی آموزش به بیمار با انتخاب 10درصد از بیماران ترخیص شده بصورت تصادفی توسط مسئول آموزش به بیمار بخش ها، هر ماه ارزیابی میشود.( طبق فرمت طراحی شده توسط وزاتخانه).نتایج حاصل از ارزیابی هر ماه توسط سوپروایزرآموزش به بیمار به دفتر پرستاری ارسال میشود. میانگین درصد اثر بخشی آموزش بیمار به عنوان یک شاخص کیفی هر بخش ثبت و پایش می شود.
• روند آموزش به بیمار،توسط سوپروایزر آموزش به بیمار بیمارستان بطور مستمر پایش می شود.
• سوپروایزر آموزش به بیمار ویا سرپرستاربخش ، نتایج حاصل از ارزیابی اثربخشی آموزش بیمار رادرجلسه درون بخشی به اطلاع کارکنان بخش می رسانند وراهکارهای لازم با تصمیم گیری در جلسه درون بخشی نهایی ثبت می گردد.(اقدامات اصلاحی)

*نظارت مدیر خدمات پرستاری در برنامه آموزش بیمار
• نظارت مدیر خدمات پرستاری در بازدید های میدانی و تحلیل و ارجاع گزارش به تیم مدیریت اجرایی جهت انجام اقدامات اصلاحی صورت می گیرد.

محتوای آموزشی بیماران و همراهان

بیماران و همراهان آنها می توانند برای کمک به درمان بهتر و سریعتر، فیلم ها و بروشورهای آموزشی بیماران را در این بخش مشاهده و دریافت کنند.

درمان و مراقبت از بیماران گروه ارتوپدی (استخوان)

فیلم های آموزشی