آمادگی های قبل از عمل جراحی

آموزش های لازم برای بیماران و همراهان آنها در طول درمان و پس از ترخیص